sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Komisijas

28.01.2014
 

Ar Kokneses novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.6.1 atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotas komisijas šādā sastāvā:

1.1Administratīvā komisija

 • Anita Ozola – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
 • Ausma Rode –Bebru pagasta bibliotēkas vadītāja;
 • Jurijs Tarasovs- pensionārs;
 • Dace Zariņa – sekretāre;
 • Ainārs Martuzāns - ĢKC "Dzeguzīte" režīma uzraugs.

1.2.Centralizētā iepirkumu komisija

 • Dace Kļaviņa- novada domes galvenās grāmatvedes vietniece;
 • Gunita Majore- darba aizsardzības speciāliste;
 • Ilze Pabērza- Bebru pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Anita Ozola - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
 • Dace Svētiņa- iepirkumu speciāliste:
 • Andrejs Pastars - I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1.3.Zvejas licencēšanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- domes izpilddirektors;
 • Dainis Vingris- domes priekšsēdētājs;
 • Ligita Kronentāle- domes juriste.

1.4.Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- domes izpilddirektors;
 • Juris Bārs- Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs;
 • Jānis Tuka- Iršu pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs;
 • Dace Kļaviņa- novada domes galvenās grāmatvedes vietniece;
 • Edgars Mikāls – domes deputāts.

1.5.Izsoles komisija:

 • Jānis Miezītis-domes deputāts;
 • Ligita Kronentāle- domes juriste;
 • Anita Ozola – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
 • Ineta Sproģe - ekonomiste.

1.6.Dzīvokļu komisija

 • Ligita Kronentāle – domes juriste;
 • Dzintra Krišāne – domes sekretāre;
 • Raina Līcīte – Iršu pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Ilze Pabērza-Bebru pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Gunita Majore - darba aizsardzības speciāliste;
 • Baiba Tālmane – Sociālā dienesta vadītāja.

1.7.Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija

 • Dainis Vingris – Kokneses novada domes priekšsēdētājs;
 • Dzintra Krišāne – Kokneses novada domes sekretāre;
 • Antoņina Midega
 • Raina Līcīte –Iršu pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Inguna Žogota –I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja.

1.8. Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem

 • Lauma Āre- Kokneses novada Izglītības darba speciāliste;
 • Mudīte Auliņa- novada domes Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas locekle;
 • Iveta Baikova- I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā;
 • Ligita Kronentāle - novada domes juriste.

1.9.Pedagoģiski medicīniskā komisija

 • Inese Svence- specilās izglītības skolotāja;
 • Aelita Beitika- sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā;
 • Sarmīte Dombrovska- logopēds;
 • Maruta Urga- speciālās izlītības skolotājs;
 • Daina Eglīte- pediatre;
 • Evija Smilgāja – psihiatre.

1.10. Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija

 • Jolanta Nīcgale- Kondrāte, Audzināšanas darba un interešu izglītības metodiskās apvienības vadītāja, Bebru internātvidusskolas direktora vietniece;
 • Lauma Āre- novada Izglītības darba speciāliste;
 • Lidija Degtjareva- Bebru pamatskolas direktore;
 • Gaļina Kraukle – Pērses pamatskolas direktore;
 • Anita Ščerbinska – Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece;
 • Alla Tarasova- I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja.

1.11. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

 • Mudīte Auliņa- domes deputāte, Bebru internātvidusskolas direktore;
 • Lauma Āre- Izglītības darba speciāliste;
 • Ligita Kronentāle – domes juriste;
 • Ineta Sproģe- novada domes ekonomiste;
 • Dainis Vingris- domes priekšsēdētājs.

LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

1.12. Kokneses novada vēlēšanu komisija:

 • Silvija Vēze - komisijas priekšsēdētāja;
 • Iveta Straume - komisijas sekretāre;
 • Guntars Igaunis - vēlēšanu komisijas loceklis;
 • Inga Martinsone - vēlēšanu komisijas locekle;
 • Andrejs Pastars - vēlēšanu komisijas loceklis;
 • Sarmīte Rode - vēlēšanu komisijas locekle;
 • Elmārs Stāmurs - vēlēšanu komisijas loceklis;

Kokneses novada domes starpinstitucionālās sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos. APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr.9.5 (protokols Nr.3)

 • Kokneses novada Sociālā dienesta vadītāja Baiba Tālmane;
 • Kokneses novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Līva Skābarniece;
 • Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Silvija Vēze;
 • Kokneses novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Galviņš;
 • Bebru pamatskolas skolotāja Anita Gavare;
 • Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte”sociālais pedagogs -Inita Bērzkalna;
 • Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolas direktora vietniece Mudīte Auliņa;
 • I.Gaiša Kokneses vidusskolas sociālā pedagoģe Iluta Matušonoka;
 • Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra direktore Dagmāra Isajeva;
 • pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” medmāsa Inese Skuja;
 • pirmsskolas izglītības iestādes "Gundega" skolotāja Inga Skrebele;
 • Pērses sākumskolas direktore Gaļina Kraukle;
 • Kokneses novada domes izglītības darba speciālists - Lauma Āre.

Kokneses novada domes Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

 • Indra Zilgalve- nekustamā īpašuma speciāliste;
 • Gunita Majore- darba aizsardzības speciāliste;
 • Jānis Miezītis- domes deputāts;
 • Ilze Pabērza- Bebru pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Ineta Sproģe- ekonomiste.

APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6.7 (protokols Nr.1)