sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu Kokneses novadā

28.12.2013
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Kokneses novada Kokneses pagastā

2013.gada 18.decembrī Nr.17

5.1

PAR DELEĢĒJUMA LĪGUMA SLĒGŠANU AR SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” PAR TOPOGRĀFISKO DATU UZTURĒŠANU

__________________________________________________________________________

1. Kokneses novada dome ir izskatījusi SIA „Aizkraukles mērnieks”, reģistrācijas Nr.LV45403016254, juridiskā adrese Spīdolas iela 7, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 2013.gada 12.novembra iesniegumu ar lūgumu izbeigt 2012.gada 8.oktobra Deleģēšanas līgumu Nr.1-16.1/67 „Par Kokneses novada administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu” un SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr.43603041044, juridiskā adrese Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2013.gada 13.novembra piedāvājumu „Par ģeotelpiskās informācijas datubāzes uzturēšanu” Kokneses novadā.

1.1. Izvērtējot Kokneses novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatē:

1.1.1. Saskaņā ar „Geotelpiskās informācijas likuma” 6.pantu, vietējās pašvaldības atbilstoši savām funkcijām organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas kārtību, nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites jomā un nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu savlaicīgu atjaunināšanu un uzturēšanu. Saskaņā ar minētā likuma 13.panta 6. un 7.daļu, vietējai pašvaldībai 6.pantā minēto uzdevumu un funkciju izpildei ir tiesības deleģēt, slēdzot deleģējuma līgumu par datu uzturēšanu un izplatīšanu.

2. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 2.pantu un Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 11.12.2013. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-14 ( Mudīte Auliņa, Valdis Biķernieks, Jānis Dzenis, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Lidija Degtjareva ,Henriks Ločmelis, Jānis Miezītis, Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ:

2.1. Deleģēt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” uzdevumu uzkrāt un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi Kokneses novada administratīvajā teritorijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai.

2.2. Ar 2014.gada 1.janvāri noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.

2.3. Apstiprināt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus topogrāfiskās informācijas apritei Kokneses novadā. Maksas pakalpojumi – Pielikumā.

2.4. Ar 2013.gada 31.decembri izbeigt 2012.gada 8.oktobra deleģēšanas līgumu Nr.1-16.1/67 „Par Kokneses novada administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu” ar SIA „Aizkraukles mērnieks”.

              1.3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)     D.Vingris

 

IZRAKSTS PAREIZS

Kokneses novada domes

sekretāre Dz.Krišāne

Kokneses novada Kokneses pagastā

28.12.2013.