sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 2015./2016. mācību gadā

02.09.2015
 

2015./2016. mācību gadā pedagogu pieteikšanās novērtēšanas procesam, kā arī atlases procedūra notiek saskaņā ar 2014.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”

(Skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=267580)
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 2014./2015. mācību gadā

02.09.2014
 

2014./2015. mācību gadā un turpmāk pedagogu pieteikšanās novērtēšanas procesam, kā arī atlases procedūra notiek saskaņā ar 2014.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”.

( Skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=267580)

• Novērtēšanas process aptver 9 mēnešus, sākot no kārtējā gada 5.septembra līdz kārtējā gada 31.maijam.

• Lai novērtētu profesionālās darbības kvalitāti, pedagogs līdz kārtējā gada 5. septembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.

• Novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties mācību priekšmeta pedagogiem, kuri uzkrājuši noteiktu pedagoģiskā darba stāžu un turpina pamatdarbā praktizēt pedagoģisko darbu izglītības iestādē.

• Pedagogam tarificētais darba apjoms – 7 un vairāk kontaktstundas.

• Novērtēšanas periods –atbilstoši kvalitātes pakāpei iepriekšējie viens, divi, trīs, četri vai pieci mācību gadi.

• Kvalitātes pakāpi piešķir uz pieciem gadiem, un to apliecina atbilstoša parauga apliecība. Apliecības ierakstus veido VIIS novērtēšanas rezultātā ievadītie dati, t.sk. apliecības numurs (Apliecības (MK noteikumu 1.pielikums) aizpilda un izsniedz 1.-3.pakāpei – izglītības iestādes vadītājs; 4.pakkāpei -pašvaldības atbildīgā amatpersona; 5.pakāpei –Izglītības un zinātnes ministrija).

• Atkārtoti novērtēties pedagogam ir tiesības jau pēc 3 gadiem no brīža, kad spēkā stājusies iepriekš iegūtā kvalitātes pakāpe.

• Pedagogam ir tiesības pieteikties uz pirmreizējo novērtēšanu, ja pedagogam kvalitātes pakāpe vēl nav piešķirta vai piešķirtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņš beidzies un kārtējo novērtēšanu, ja pedagogs pretendē uz novērtēšanu atkārtoti pirms piešķirtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņa beigām. Kārtējai novērtēšanai pedagogs iesniegumu iesniedz ne agrāk kā divus gadus pirms kvalitātes pakāpes derīguma termiņa beigām.

• Atbilstoši noteikumiem 2014./2015.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanās iesaistās tie pedagogi, kuriem līdz šim nav iegūta neviena no kvalitātes pakāpēm.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process 2013./2014. mācību gadā

13.01.2014