sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Realizētie projekti Kokneses novadā

18.02.2014
 
Fonda nosaukums Projekta nosaukums un numurs Projekts īstenošanas laiks Projekta īstenotājs Projekta kopējās izmaksas, EUR
Izglītības un zinātnes ministrija Sporta inventāra iegāde Koknese novada izglītības iestādēs 20.07.2016.-01.10.2016. Kokneses novada dome 7000.00
Latvijas vides un aizsardzības fonda administrācija Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Kokneses parks" dabas aizsardzības plāna ieviešana 01.07.2016.-31.10.2016. Kokneses novada dome 15998.98
Meža attīstības fonds Meža dienas 2016 01.07.2016.-01.10.2016. Kokneses novada dome 450.00
Valsts Kultūrkapitāla fonds "Kokneses novada Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva "IRŠI" dalība Starptautiskajā apkārtceļojošajā folkloras festivālā (The International Contry-Wandering Festival) Ungārijā" 13.07.2016.-18.07.2016. Kokneses novada dome 6740.00
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses amatieru teātra jauniestudējums J.Kļava "Dāmas" 01.02.216.-12.08.2016. Kokneses novada dome 2390.00
Biedrība "Daugavas savienība" Slepeno eju meklējot: Kokneses parka Jauno pilsdrupu parabiņa labiekārtošana un izveide 01.04.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 563.00
Zemgales kultūras programma 2016/VKKF Sams modina viduslaiku Zemgali 01.05.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 700.00
Valsts Zivju fonds Sabiedrības informēšanas pasākumi par Kokneses novada ūdenstilpņu zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību 01.04.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 1100.00
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kokneses pilsdrupu B sienas glābšanas darbi 10.08.2015.-30.11.2015. Kokneses novada dome 17809.54
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" A un G sienu 3D skenēšana un 3D modeļa izveide 01.10.2015.-25.11.2015. Kokneses novada dome 4360.89
Latvijas pašvaldību savienība Meža dienas 2015 01.06.2015.-15.09.2015. Kokneses novada dome 700.00
Biedrība "Daugavas savienība" Kokneses muižas jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana 01.04.2015.-30.08.2015. Kokneses novada dome 900.00
VKKF Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka V.Jākobsons memoriālās mājas-muzeja aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm 01.03.2015.-01.07.215. Kokneses novada dome 2164.31
ELFLA Aprīkojuma iegāde kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā, Nr.14-04-LL20-L413201-000010 01.12.2015.-01.05.2015. Kokneses novada dome 40669.20
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kokneses pilsdrupu C sienas glābšanas darbi 01.08.2014.-31.10.2014. Kokneses novada dome 18020.00
ERAF Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kokneses novadā 01.10.2014.-30.06.2015. Kokneses novada dome 24019.34
KPFI Siltumnīcefekta gāzu samazināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā uzlabojot ēku energoefektivitāti 01.03.2014.-31.01.2015. Koneses novada dome 650000.00
Lietuvas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 01.03.2014.-28.02.2015. KKokneses novada dome 16151.00
Valsts zivju fonds  Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada publiskajos ūdeņos 01.04.2015.-30.06.2015. Kokneses novada dome  153070.63 
ERAF Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta praksē, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099

01.12.2011.-

30.12.2013.

Kokneses novada dome

/Ģimenes ārste Dace Grauda

11 964,08
ELFLA Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana, Nr. 13-04-L32300- 000017 02.12.2013.- 03.11.2014. Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 199 625,26 (140297,43 Ls)
KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kokneses novadā, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus
01.06.2014.- 31.12.2014.
Kokneses novada dome
54 440,00
ELFLA Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Lokmanes mežā” Nr. 13-04-L12200-003365 01.02.2014.- 31.05.2015. Kokneses novada dome 3155,11
Izglītības un zinātnes ministrija
Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs 01.06.2014.- 15.09.2014. Kokneses novada dome 8 537,00
VKKF- Zemgales Kultūras programma 2014 Kokneses amatieru teātra jauniestudējums: Māra Svīre "Gredzens grdzenā" 01.05.2014.- 08.11.2014. Kokneses novada dome 3 240,00
ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē 01.10.2013.- 01.09.2014. Kokneses novada dome 21 955,66
ELFLA Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos, Nr. 13-04-LL20-L413101-000015 06.06.2013.- 17.10.2014. Kokneses novada dome 25 856,50 (18172,05 Ls)
Meža attīstības fonds Meža dienas 2014 - Pilnveidot un labiekārtot Kokneses novada ciemus - Kokneses, Bebru, Iršu 26.05.2014.- 15.09.2014. Kokneses novada dome
 450,00
Kultūras ministrija Nacionālā muzeju krājuma ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā - muzejā 01.04.2014.- 15.01.2015. Kokneses novada dome 1549,51
KPFI Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā 16.10.2012. – 30.06.2014. Kokneses novada dome 480 922,99 (337994,60 Ls)
Latvijas-Šveices sadarbības programma Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2012-

31.07.2014.

Kokneses novada dome 88 303,86
Biedrība "Daugavas Savienība" Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija

01.03.2013.-

31.04.2013.

Kokneses novada domes aģentūra "Kokneses Tūrisma centrs" 685,00
Biedrība "Daugavas Savienība" Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Kokneses parks" koku kopšana 01.06.2014.- 31.08.2014. Kokneses novada dome 709,00
VKPAI Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai 01.10.2013.- 31.01.2014. Kokneses novada dome 2361,97 (1660,00 Ls)
VKKF Vecbebru muižas kungu mājas arhitektoniskā izpēte 01.10.2013.- 31.01.2014. Kokneses novada dome 3609,78 (2536,97Ls)
ELFLA Teritorijas sakopšanas pakalpojuma sniegšana Kokneses pagastā, Nr. 13-04-LL20-L413101-000009 06.06.2013.– 01.04.2014. Kokneses novada dome
3 968,53 (2789,10 Ls)
ERAF Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei, Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001 01.01.2011.- 31.12.2013. Kokneses novada dome 792 976,42 (557307,00 Ls)
ESF Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā - attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā, Nr. 2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/180 01.01.2012- 31.12.2013. Bebru internātvidussk.

208 069,39 (146 232,00 Ls)

KF Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

04.08.2008.-

01.07.2013.

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi"

2 819 115,02

(1 981 285,31 Ls)

VKKF Iepazīsim tēlnieku Voldemāru Jākobsonu

01.06.2013.-

01.10.2013.

Kokneses novada dome 964,64 (677,95 Ls)
ERAF Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

30.11.2011.-

30.07.2013.

Kokneses novada dome

/Ģimenes ārste Anda Elste

15 994,86 (11 241,25 Ls)
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses amatierteātra jauniestudējums „Teika par Kokneses pili”

01.06.2012.-

30.06.2013.

Kokneses novada dome 1422,87 (1000,00 Ls)
INTERREG IV A Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā

01.2012.-

10.2013.

Kokneses novada dome 1 463 840,00
ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros, Nr. 12-04-LL20-L413201-000005

18.07.2012.-

22.08.2013.

Biedrība "Bites" 5169,34 (3633,03 Ls)
ELFLA Aprīkojuma iegāde kultūras mantojuma popularizēšanai Kokneses novadā

01.02.2013.-

31.05.2013.

Biedrība "Koknesei" 13 688,03 (9 620,00 Ls)
ESF Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 21.12.2010. - 29.03.2013. Kokneses novada dome 48 339,23 (33 973,00 Ls)
ELFLA Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem, Nr.12-04-LL20-L413202-000011 18.06.2012. - 27.03.2013. Kokneses novada dome 13 087,32 (9 197,82 Ls)
ELFLA Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes mežā" un "Lokmenes mežā", Nr. 12-04-L12200-001929 01.11.2012. - 30.02.2013. Kokneses novada dome 3359,22 (2360,87 Ls)
ERAF Izglītības iestāžu informatizācija, Nr. 2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564 01.01.2010. - 31.12.2012. Kokneses novada dome 67 292,42 (47 293,38 Ls)
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses pilsdrupu priekšpils nocietinājuma sienas konservācija 01.06.2012. - 30.12.2012. Kokneses novada dome 2134,31 (1500,00 Ls)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Priekšpils nocietinājuma sienas fragmentu konservācijas darbi un apmeklētāju drošības pasākumi 29.10.2012. - 30.11.2012. Kokneses novada dome 5691,49 (4000,00 Ls)
ELFLA Kokneses novada domes ēkas energoapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nr. 11-04-L32100-000069 01.10.2011. - 01.10.2012. Kokneses novada dome 55 312,39 (38 873,77 Ls)
ESF Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 01.10.2010. - 28.09.2012. Kokneses novada dome 26 308,90 (18 490,00 Ls)
ESF Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, Nr. 2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 05.10.2009. - 30.09.2012. Kokneses novada dome 121 215,87 (85 191,00 Ls)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi 28.04.2012. - 15.08.2012. Kokneses novada dome 4268,62 (3000,60 Ls)
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds Nepaliec viens, nāc bariņā 24.01.2012. - 25.05.2012. Biedrība "Bites" 4245,85 (2984,00 Ls)
ELFLA Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes mežā", Nr. 11-04-L12200-000212 03.10.2011. - 21.12.2011. Kokneses novada dome 2353,74 (1654,22 Ls)
ESF Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 17.09.2009. - 31.12.2011. Kokneses novada dome 138 314,30 (97 207,84 Ls)
ERAF Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā, Nr. 2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/014 05.03.2009. - 31.12.2011. Kokneses novada dome 139 999,20 (98 392,00 Ls)
Valsts kultūrkapitāla fonds Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja ēkas rekonstrukcija 01.10.2010. - 30.10.2011. Kokneses novada dome 711,44 (500,00 Ls)
KPFI
Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, Nr. KPFI- 5/8 01.01.2011. - 30.10.2011. Vecbebru Profesionālā vidusskola 322 156,68 (226 413,00 Ls)
KF Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija, Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 01.04.2011. - 04.10.2011. Kokneses novada dome 90 500,20 (63 603,90 Ls)
ELFLA
Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru pagastā 01.02.2010. - 04.10.2011. Biedrība "Bites" 33 105,96 (23 267,00 Ls)
KF Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Aizkraukles rajona Kokneses pagasta izgāztuves "Koknese" Nr. 32608/2832/PPV rekultivācija, Nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/002 14.07.2009. - 13.07.2011. Kokneses novada dome 72 054,94 (50 640,50 Ls)
ELFLA
Trenažieru iegāde Iršu pagastā 07.06.2010. - 17.05.2011. Biedrība "Irsis" 4242,12 (2981,38 Ls)
ELFLA
Kokneses Zaļā tirgus laukuma iekārtošana 07.06.2010. - 15.05.2011. Biedrība "Koknesei" 31 442,62 (22 098,00 Ls)
ELFLA
Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons, Nr.10-04-LL20-L413202-000009 07.06.2010. - 31.05.2011. Biedrība "Koknesei" 25 974,53 (18 255,00 Ls)
ELFLA
Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija 01.01.2010. - 31.12.2010. Kokneses novada dome 133 930,04 (94 126,57 Ls)
ELFLA
Kokneses kultūras nama rekonstrukcija, Nr.10-04L32100-000119 12.02.2010. - 30.12.2010. Kokneses novada dome 210 986,75 (148 282,33 Ls)
Education and Culture DG
INFINITUS-bezgalība, Nr. LV-12-56-2010-R2 01.07.2010. - 01.10.2010. Kokneses novada dome 6992,01 (4914,01 Ls)
ELFLA
Iršu pagasta sporta zāles projektēšana un būvniecība, Nr. 08-07-L32100-000149 05.03.2009. - 30.11.2009. Kokneses novada dome 567 163,38 (398 604,69 Ls)
ELFLA
Stadiona rekonstrukcija Bebru pagastā, Nr. 08-04-L32100-000288 23.03.2009. - 30.11.2009. Kokneses novada dome 262 256,11 (184 314,64 Ls)