sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Kokneses internātpamatskola- attīstības centrs

AdreseBormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV 5113
Tālrunis65129248
Fakss65129248
e-pastsksiac@inbox.lv
Mājas lapawww.ksip-ac.lv/

 Direktore Dagmāra Isajeva

Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā īsteno speciālās izglītības programmas:

 1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas, kods 01015811
 4. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911
 5. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611
 6. Profesionālās pamatizglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 2254304 Mācību ilgums - divi gadi, iegūtā kvalifikācija - galdnieka palīgs.
 7. Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 2281102 Mācību ilgums - divi gadi, iegūtā kvalifikācija - pavāra palīgs.
 8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
 9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem, programmas kods 21015611.
 10. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, programmas kods 01015411.
 11. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015511.

 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs uzņem audzēkņus ar blakusdiagnozi - kustību traucējumi

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs nodrošina:

 • Mācības licencētās un akreditētās izglītības programmās
 • Bezmaksas dzīvošanu skolas internātā
 • Bezmaksas četrreizēju ēdināšanu skolas ēdnīcā
 • Bezmaksas mācību materiālu un mācību līdzekļu izmantošanu
 • Bezmaksas transporta pakalpojumus (pirmdienās Aizkraukle – Bormaņi, piektdienās Bormaņi – Aizkraukle)
 • Nepieciešamo medikamentozo terapiju
 • Brīvā laika pavadīšanu interešu izglītības pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās:
  • Ādas apstrāde
  • Zīmulītis
  • Sporta pulciņš
  • Floristika
  • Amatnieks
  • Brīnumdaris
  • Angļu valoda
  • Mūzika
  • Datorpulciņš
  • Jaunais dārznieks
  • Mājturība
 • Iespēju apmeklēt Kokneses sporta centra baseinu
 • Iespēju izmantot bibliotēku, kurā ir nodrošināta interneta pieeja, bagātīgs grāmatu, spēļu, audio un video materiālu klāsts
 • IT (Informācijas Tehnoloģijas) izmantošanu brīvajā laikā, mācību un audzināšanas procesā
 • Valodas attīstīšanu un pilnveidošanu, skaņu izrunas mācīšanu logopēdijas nodarbībās
 • Psihologa konsultācijas
 • Masiera pakalpojumus
 • Ārstniecisko un koriģējošo vingrošanu ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās
 • Līdzsvara un koordinācijas spēju attīstīšanu, ritma izjūtas veidošanu ritmikas nodarbībās

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību);
 • iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Ja iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz elektroniska dokumenta formā, pievieno apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmuma par aizbildnību kopiju);
 • izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minēto dokumentu kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski;
 • izziņu par deklarēto dzīves vietu;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), stājoties 1.klasē;
 • apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minētā dokumenta kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski, vai liecību, vai izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai, vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai bērns apguvis ģimenē;
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3 x 4 cm) personas lietai.
 

Jāņa Baltausa biedrība “Mēs – kultūrai un tautai” aicināja piedalīties literārajā konkursā “Burtu būšanas” skolēnus vecumā no 10 līdz 14 gadiem, kuri apgūst kādu no speciālajām izglītības programmām. Konkursā varēja iesniegt šajā mācību gadā sacerētus dzejas vai prozas darbus par brīvi izvēlētu tēmu. Iesniegtos darbus vērtēja Jāņa Baltausa biedrība “Mēs – kultūrai un tautai”, t. i., dzejnieka Jāņa Baltausa mantinieki un Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstāvis.

lasīt vairāk

 

"Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot..." - I. Ziedonis. Atkal maija mēnesis ir klāt un uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru pa apsnigušu, saules apspīdētu ceļu brauc draugi, interesenti un līdzīgi domājošie no visas Latvijas, kurus kopā vieno gadskārtējā pedagogu konference, šoreiz par tēmu – "Efektīva un radoša matemātika iekļaujošās izglītības procesā".

lasīt vairāk

 

visc nap es_1.jpgMūsdienu izglītības mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Šodienas skolas izaicinājums ir sagatavot bērnus un jauniešus sekmīgai nākotnei mainīgā pasaulē, ne tikai iegūst zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot, bet arī attīstīt spēju un vēlmi turpināt mācīties.

lasīt vairāk

 

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes “Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem” ietvaros, skolas – centra telpās, desmit dalībnieku grupām, realizēs divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides astoņu stundu A programmas – „Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā novērtēšana” un „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, Zemgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Piedaloties kursos, skolotājiem būs iespēja paaugstināt profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālas vajadzības.

lasīt vairāk

 

Pavasara brīvdienās, 2017. gada 14. martā, gulbju, dzērvju un stārķu atlidošanu vērojot, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi mēroja ceļu no Bormaņiem uz Kuldīgas pusi. Devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, lai iepazītos ar citas izglītības iestādes, kura realizē speciālās izglītības programmas kolēģu darbu. Gan mēs, gan Pelču kolēģi regulāri uzņemam viesus un prezentējam savu pieredzi.

lasīt vairāk

 

9. martā Pelču speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā tradicionāli notika speciālo skolu informātikas olimpiāde. Šogad olimpiādes dalībnieki no visām skolām bija tikai puiši. Viņiem bija jāparāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskā darba iemaņas.

lasīt vairāk

 

11. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās “Bērnu un jauniešu žūrijas 2016” lasīšanas eksperti. Piecpadsmito reizi Latvijā notika Lielie lasīšanas svētki. Šogad lasītveicināšanas programmā bija iesaistījušās 712 bibliotēkas ar 19 969 lasītāju ekspertiem.

lasīt vairāk

 

Ar saules sveicienu logā un arvien skaļākām putnu dziesmām ir sākušās skolēnu pavasara brīvdienas, kuru laikā skolotājiem tiek dota iespēja uzzināt kaut ko jaunu, pilnveidot sevi profesionālajā jomā. 13.martā Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās pārstāves no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta, programmas “Iecietības un izpratnes veicināšana sākumskolā” ietvaros.

lasīt vairāk

 

Visiem skolēniem Kokneses internātpamatskolas – attīstības centrā, kuri piedalās skolas izteiksmīgās runas konkursos, ir pazīstams Lažas vārds. Tas saistās ar skaisti pavadītu laiku, pazīstamu Latvijas mākslinieku satikšanu, atkalredzēšanos ar citu skolu bērniem, sevis parādīšanu runas mākslā uz skatuves. Kā tikt uz Lažas skolu? Vienkārši – jāuzvar skolas izteiksmīgās runas konkursā.

lasīt vairāk

 

Griežas laika rats, saulīte ceļas arvien augstāk. Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garumā un laiks kļūst pavasarīgāks, latvieši svin Meteņus. Meteņi ir ienākuši arī mūsu skolā. Tie palīdzēs skolēniem iepazīt gadskārtu svētku būtību, ļaus radoši izspēlēt svētku norises, gūt jaunas iemaņas un zināšanas.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 next